Čisté prostory

Čistý prostor je stavebně ohraničený prostor s minimální emisí částic a definovanou kvalitou vnitřního prostředí vyjádřenou počtem částic pevného aerosolu o daných frakcích. Přípustný počet částic v dané frakci definuje třídu čistého prostoru. Ve zdravotnických provozech je čistý prostor definovaný limity aerosolového a mikrobiálního mikroklima.

Pro zjednodušenou představu uvádíme jako základní parametr dovolené koncentrace mikrobiologického znečištění vnitřního vzduchu v našich závazných právních předpisech hodnotu 500 KTJ/m³, která je definovaná ve Vyhlášce č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

„§ 5 Limity výskytu mikroorganismů

(2) Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí staveb s výjimkou prostorů vyžadujících zvýšené nároky na jeho čistotu se pokládají za splněné, nepřekročí-li koncentrace bakterií 500 kolonie tvořících jednotek na 1 m3 vzduchu (dále jen „KTJ.m-3 vzduchu“) a koncentrace plísní vyšší než 500 KTJ.m-3 vzduchu při stanovení koncentrace mikroorganismů aktivním nasáváním vzduchu aeroskopem standardním operačním postupem podle přílohy č. 3 a kultivací na živné půdě provedené v souladu s „ČSN ISO 4833 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 st C.“ a „ČSN ISO 7954 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu plísní a kvasinek. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 st. C.“

Pro zatřídění znečištění ovzduší jsou k dispozici hodnoty podle EUR 14988, které jsou stanoveny Evropskou unií na základě průměrných naměřených hodnot v ovzduší vnitřního prostředí. Maximální limit koncentrace mikroorganismů a plísní ve vnitřním prostředí domácností žádné závazné předpisy neuvádí a hodnoty dle EUR 14988 jsou hodnotami pouze doporučenými. Jejich účelem není určovat bezpečnou mez nebo hygienické riziko, pouze vytváří stupnici z hodnot změřených v různých prostorách, typech budov, ročním období i různými přístroji. Kritérium koncentrace směsné populace bakterií a směsné populace plísní v ovzduší pro daný typ prostoru:

Pokud mezi sebou porovnáme předpis EUR 14988 a Vyhlášku č. 6/2003 Sb. zjistíme, že požadavek podle Vyhlášky č. 6/2003 Sb. spadá podle EUR 14988 do kategorie nízkého až středního znečištění.

Základní metody a přístupy pro řešení čistého prostoru včetně limitů fyzikálních a biologických činitelů (a námi dlouhodobě sledovaného rozložení mikrobiologického znečištění) jsou uvedeny na obrázcích níže:

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!