Experimenty

Aplikovaný experimentální výzkum

Autor: Olga a Aleš Rubinovi

V rámci svého PGS studia na VUT FAST na Ústavu TZB se zabýváme problematikou modelováním tepelného mikroklimatu budov. Modelováním, jak matematickým (výpočtovým), tak experimentálním, které výpočtovou část doplňuje. Za účelem stanovení okrajových podmínek pro vybrané tepelné děje v budovách jsme ve spolupráci s Agronomickou fakultou MZLU sestavili „Experimentální box“. Tento slouží jednak jako měřící komora pro sledování a následnou matematickou formulaci různých tepelných dějů za definovaných okrajových podmínek (např. přestup a prostup tepla), jednak jako fyzikální model stavebního objektu, ve kterém mohou být umístěna živá zvířata a lze jim simulovat různé životní podmínky podobné prostředí v reálných budovách. Na základě jejich etologických i fyziologických reakcí lze usuzovat na kvalitu vytvořeného mikroklimatu. Model tvaru krychle o objemu cca 1 m2 má plášť ze sendvičové konstrukce s izolační vrstvou. Zařízení je vybaveno nuceným větráním s režimem teplovzdušného vytápění s možností regulace průtoku vzduchu a řízeným světelným režimem. Podrobnosti zobrazuje funkční schéma.

Z širokého spektra okrajových podmínek, které mají významný dopad na kvalitu vnitřního prostředí budov jsme se zabývali například odparem vodní páry z volné hladiny při volné a nucené konvekci, produkcí citelného a vázaného tepla zvířat, možnostmi adiabatického chlazení vzduchu ….. Na fotkách jsou zaznamenány okamžiky ze života našich slepic. Výsledky získané experimentováním na modelu jsou používány pro matematickou formulaci okrajových podmínek výpočtového modelu tepelného mikroklimatu místnosti. Na základě fyzikální podobnosti může být pro zachování měřítka modelu slepice vhodným modelem člověka.

Jako fyzikální model objektu slouží Box pro studium proudění vzduchu v uzavřeném prostoru podle teorie podobnosti, tepelné stability prostoru v závislosti na akumulačních schopnostech konstrukce … Fotky jsou z experimentů s vizualizací proudění vzduchu.

Vzbudila-li tato krátká informace ve Vás zájem o tuto problematiku nebo v této oblasti pracujete, či se chystáte pracovat (např. v rámci studia), vítáme všechny podněty pro naše další úsilí zde.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!